Giỏ hàng

KỲ MÔN ĐỘN GIÁP

Thương hiệu: DN SÁCH THÀNH NGHĨA
|
210,000₫

Tác giả: Nguyễn Mạnh Bảo ; Khổ: 14*21; 592 trang

####

Vận của Trời Đất là cái đường lên xuống, đầy ròi vơi, với đến cực rồi lại đầy, cũng như dương thịnh thì âm suy mà âm thịnh thì dương suy.

Đó là một định luật dĩ nhiên của Trời Đất, của Tạo hóa mà muôn loài đều phải tuân theo.

Phàm ở đời sự cùng nhưu vật, từ động vật cho tới thức vật, khoáng vật tức là những vật vô tri vô giác cũng đều theo một định luật như vậy.

Cho nên đức Trạng trình lấy vật, lấy hình làm tượng cho sự việc xảy ra về sau như:

Long Vĩ xà đầu khổ chiến tranh,

Can qua xứ xứ khởi đao binh.

Mã đề dương cước anh hùng tận,

Thân Dậu niên gian kiến thái Bình

| |
|
Số lượng
STT Tên File Download
1